ดิวิชั่นของสมาพันธรัฐรัสเซียในสมาพันธรัฐรัสเซีย ทดลองคนสมาพันธรัฐรัสเซีย หัวข้อ:ยี่สิบสองคน เก้า (แด),สี่สิบหก